Our team
Founders

Timur Nusimbekov

Malika Autalipova

Design

Berik Yergaliyev, GOOD Agency

Translation (Kazakh)

Asqat Yerkimbay

Bakytgul Salykhova

Translation (English)

Malika Autalipova

Artwork

Aliya Kossayeva

Kuralay Meirbekova